Multipolisa

SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY

Sprawdź ważne dla Ciebie pojęcia w ubezpieczeniach

Agent, który prowadzi sprzedaż ubezpieczeń tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Rodzaj ubezpieczenia, który w tłumaczeniu oznacza – KAŻDE RYZYKO. Wybór polisy w opcji All Risk zapewnia ochronę od wszystkich zdarzeń. Jest to bardzo wygodne ubezpieczenie.

Stopień zużycia części pojazdu, który ma znaczenie przy określaniu wysokości odszkodowania; zwykle jest to współczynnik określony w % i opisany w tabeli w OWU; amortyzacja jest niekorzystna, dlatego warto z niej zrezygnować za dopłatą składki – należy wówczas wykupić zniesienie amortyzacji.

Ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia pomoc w związku z korzystaniem z pojazdu – holowanie po awarii, dowóz paliwa, drobna naprawa, zakwaterowanie, samochód zastępczy itp. Przy zakupie Assistance warto zwrócić uwagę na zakres świadczonej pomocy, np. liczba km holowania pojazdu, max czas zakwaterowania, obszar działania ubezpieczenia, max liczba zgłoszeń.

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od uszkodzeń – w tym ubezpieczeniu właściciel otrzymuje odszkodowanie bez względu na winę za zdarzenie (poza wyłączeniami opisanymi w OWU do polisy). W zależności od wariantu zwykle obejmuje: uszkodzenia pojazdu w wypadku, uszkodzenia związane z działaniem natury, wandalizm, kradzież itp.

Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC na kolejne 12 miesięcy, gdy nie wypowiemy polisy w ustalonym terminie (najpóźniej 1 dzień przed upływem ważności polisy). UWAGA nie przedłuży się automatycznie polisa OC pojazdu, który kupimy od innej osoby lub gdy przerejestrujemy pojazd na osobę z rodziny.

Badanie pojazdu w certyfikowanej stacji diagnostycznej, które dopuszcza pojazd do ruchu. Podczas badania sprawdzane są istotne parametry pojazdu – oświetlenie, hamulce, zbieżność opon. W dowodzie rejestracyjnym diagnosta zapisuje datę kolejnego badania. UWAGA Ważne badanie techniczne może być warunkiem wypłaty odszkodowania z Autocasco!

BLS umożliwia kierowcy  likwidację szkody, w której był ofiarą, w Towarzystwie, w którym sam wykupił polisę OC. Zwykle poszkodowany w wypadku kierowca likwiduje swoją szkodę z polisy OC sprawcy i jest zależny od wybranego przez sprawcę TU. W przypadku BLS cały proces likwidacji szkody kierowcy oraz wypłatę odszkodowania przeprowadza własne TU poszkodowanego, a następnie zwraca się do TU sprawcy o zwrot odszkodowania. BLS nie może być stosowana w wypadkach, w których ucierpiało zdrowie i życie osób.

Czyli zwyżki i zniżki za bezszkodową jazdę. Ubezpieczyciele doceniają klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i nie trzeba wypłacać im wysokich odszkodowań – nagrodą dla nich jest zniżka; z kolei kierowcy, którzy mają wypadki (zgłoszone w TU) płacą za polisę więcej – czyli otrzymują zwyżki. Każdy kolejny rok bez wypadku, to ok. 10% zniżki, każdy rok z wypadkiem to ok. 10% zwyżki, w niektórych Towarzystwach zniżki zbieramy szybciej – po 3 latach możemy mieć nawet 60% zniżki. UWAGA Możemy także przejąć zniżki współwłaściciela naszego pojazdu.

Przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej na inny podmiot – zwykle chodzi o bank lub firmę leasingową – odszkodowanie w razie zdarzenia otrzymuje cesjonariusz.

Na rynku możemy kupić wiele rodzajów drzwi antywłamaniowych. Często są to jedynie drzwi o wzmocnionej odporności na włamanie, a jednak myślimy, że są to drzwi antywłamaniowe. Rodzaj drzwi zewnętrznych w naszym domu i mieszkaniu to informacja istotna przy zawieraniu umowy ubezpieczenia od kradzieży i włamania. Ubezpieczyciel bierze ją pod uwagę przy kalkulacji składki, a szczególnie przy wypłacie odszkodowania. Każde Towrzystwo ubezpieczeniowe może ustalić własne wymagania co do atestu drzwi. Jeśli podamy informację nieprawdziwą, niezgodną z zapisami TU, przy likwidacji szkody Ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania.

Minimalna wartość szkody, którą pokrywa ubezpieczenie – zwykle wynosi 500 zł. Koszt likwidacji drobnej szkody często przekracza jej wysokość, dlatego Ubezpieczyciele wprowadzają ten zapis do OWU; bardzo rzadko jest możliwa rezygnacja z franszyzy integralnej.

Inaczej udział własny, czyli kwota, o którą Ubezpieczyciel pomniejszy/zredukuje wypłatę odszkodowania. Franszyza redukcyjna może być opisana w OWU jako stała kwota lub % odszkodowania; franszyza redukcyjna wpływa na obniżenie składki, ale jest niekorzystna, dlatego warto z niej zrezygnować za dopłatą składki – czyli wykupić zniesienie franszyzy redukcyjnej.

Ubezpieczenie obejmujące udzielenie pomocy w szkodach domowych – jak naprawa sprzętu, naprawa instalacji, pomoc lekarska, opieka nad dziećmi, wizyta specjalisty (elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz itp.).

Za brak ubezpieczenia OC pojazdu grożą kierowcy i właścicielowi pojazdu dotkliwe kary.

W razie wypadku. czy kolizji, kierowca i właściciel pojazdu zapłacą z własnej kieszeni za wszystkie zniszczenia i szkody ofiar.
Za brak OC (niezależnie od wypadku) właściciciel pojazdu zapłaci karę finansową wymierzoną przez UFG.

Tu sprawdzisz aktualne wysokości kar za brak OC https://tiny.pl/crkf2

Polega na redukowaniu sumy ubezpieczenia pojazdu przy każdej szkodzie w okresie trwania polisy. Jeśli wartość szkód przekroczy sumę ubezpieczenia – umowa Autocasco jest zakończona i musimy opłacić nową polisę; możemy doubezpieczyć pojazd po każdej szkodzie i wyrównać sumę ubezpieczenia do pełnej kwoty; konsumpcja sumy ubezpieczenia jest niekorzystna.

Sposób wypłaty odszkodowania przy zniszczeniu pojazdu. Ubezpieczyciel wycenia wartość szkody i przedstawia kosztorys naprawy pojazdu. Po naszej akceptacji kosztorysu, Ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie. Ta opcja może być korzystna, ale uważajmy na zaniżanie odszkodowania.

Zbiór czynności i decyzji, które prowadzą do wypłaty odszkodowania, świadczenia za powstałą szkodę lub usunięcia skutków szkody.

Agent, który oferuje sprzedaż ubezpieczeń wielu Towarzystw ubezpieczeniowych.

Dobrowolne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zwane często NW. Polisa NNW obejmuje uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej oraz śmierć osoby ubezpieczonej. Dwa podstawowe rodzaje NNW to: komunikacyjne NNW dla kierowcy i pasażerów pojazdów (obejmuje skutki korzystania z pojazdu) oraz zdrowotne NNW, które obejmuje skutki różnych, nagłych, nieszczęśliwych wypadków – ich katalog jest opisany w polisie NNW.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC chroni każdego kierowcę, który prowadzi pojazd. OC obejmuje wszystkie szkody, jakie wyrządzi kierowca w trakcie korzystania z pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowania ofiarom w wysokości: do 5 mln euro za szkody osobowe i do 1 mln euro za szkody rzeczowe. W ubezpieczeniu OC wina kierowcy nie ma znaczenia (poza wyłączeniami odpowiedzialności opisanymi w ustawie).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym pokrywa koszty szkód, które wyrządzimy przypadkowo innym osobom. Podczas uprawiania sportu, przez dziecko, psa (np. wypadek na rowerze, wybita szyba, uszkodzony samochód, pogryzienie przez psa).

Możliwość zachowania zniżek za bezszkodową jazdę, nawet gdy w okresie trwania polisy dojdzie do zdarzenia – korzystna opcja, która wymaga dopłaty. Ochrona zniżek jest opłacalna, gdy mamy już wysokie zniżki lub więcej pojazdów do ubezpieczenia (ponieważ utrata zniżki spowoduje znaczny wzrost składek). Opcja ochrony zniżek działa tylko w przypadku kontynuacji ubezpieczenia w tym samym TU. Jeśli zmienimy ubezpieczyciela, szkoda w poprzednim roku wpłynie na utratę części zniżek.

W określonych przypadkach jest możliwe odstąpienie od umowy ubezpieczenia. Gdy polisę zawarliśmy przez internet lub telefonicznie – 30 dni na odstąpienie (7 dni dla firm) (nie obejmuje polis zawartych na okres do 30 dni). Gdy kupiliśmy polisę w placówce – pod warunkiem, że okres ubezpieczenia to minimum 6 m-cy – 30 dni na odstąpienie (7 dni dla firm). W przypadku wystąpienia szkody – odstąpienie nie jest możliwe.

Pieniężna rekompensata strat (szkód) osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej, które powstały w wyniku zdarzenia – kwota odszkodowania jest wypłacona przez Ubezpieczyciela zgodnie z umową ubezpieczenia (zgodnie z OWU lub ustawą ); często używa się określenia – świadczenie, które dotyczy szkód w zdrowiu i życiu osoby ubezpieczonej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia – zbiór zasad korzystania z polisy, naszych praw i obowiązków związanych z kupioną polisą ubezpieczeniową. Z OWU dowiemy się, jak chroni nas polisa oraz kiedy nie możemy liczyć na odszkodowanie. Przeczytanie OWU jest niezbędne do właściwego korzystania z polisy.

Prawo Ubezpieczyciela oraz UFG do żądania od sprawcy szkody zwrotu wszystkich kosztów wypłaconego odszkodowania – prawo regresu wynika z wyłączeń w ubezpieczeniach; jeśli sprawca szkody z OC był nietrzeźwy, osoby poszkodowane otrzymają odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy, ale kierowca będzie musiał zwrócić wszystkie koszty.

Rzecznik dba o interesy ubezpieczonych oraz reprezentuje ich sprawy wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych. Do Rzecznika można zgłosić pytanie lub skargę związaną z działalnością Ubezpieczyciela.

Sposób wypłaty odszkodowania przy zniszczeniu pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na konto warsztatu, który naprawia nasz pojazd. To warsztat ustala z TU realny kosztorys naprawy. Korzystna i wygodna opcja.

Inaczej cena polisy ubezpieczeniowej.

Zachowuje wartość pojazdu przez cały okres trwania polisy, bez względu na spadek ceny pojazdu ze względu na wiek – korzystna opcja, która wymaga dopłaty. (szczególnie korzystna dla nowych pojazdów)

Maksymalna wysokość odszkodowania, jaką możemy otrzymać od Ubezpieczyciela – sumę ubezpieczenia ustalamy przy zakupie polisy ubezpieczeniowej.

Negatywny skutek zdarzenia, związany z naruszeniem zdrowia, utratą życia lub uszkodzeniem mienia, np. złamana ręka, uszkodzony kręgosłup, zniszczenie lub kradzież pojazdu, zalane mieszkanie, pożar domu.

Kradzież pojazdu lub tak poważne uszkodzenie, że koszt naprawy pojazdu będzie wyższy od jego wartości rynkowej. Odszkodowanie przy szkodzie całkowitej jest pomniejszone o wartość wraku pojazdu.
Ubezpieczyciele mogą dowolnie ustalać sposób szacowania szkody całkowitej z polisy Autocasco. Np. aby stwierdzić szkodę całkowitą – koszty naprawy muszą przekroczyć 70% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą.
W przypadku polisy OC sprawcy – szkoda całkowita występuje tylko wtedy, gdy koszty naprawy przekraczają 100% wartości rynkowej pojazdu przed szkodą.

Inaczej odszkodowanie Rekompensata strat (szkód) poniesionych przez osobę ubezpieczoną lub poszkodowaną w wyniku zdarzenia losowego, pojęcie świadczenia zwykle dotyczy szkód w zdrowiu i życiu.

Osoba, która zawiera umowę ubezpieczenia i opłaca składkę za polisę. Zwykle Ubezpieczający i ubezpieczony to ta sama osoba.

Osoba lub osoby, które korzystają z ochrony z polisy ubezpieczeniowej.

Inaczej franszyza redukcyjna, czyli kwota, o którą Ubezpieczyciel pomniejszy/zredukuje wypłatę odszkodowania. Udział własny może być opisany w OWU jako kwota lub % odszkodowania; udział własny jest niekorzystny, dlatego warto z niego zrezygnować za dopłatą składki – wykupić zniesienie udziału własnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków, spowodowanych przez właścicieli pojazdów bez OC. UFG kontroluje i wymierza kary właścicielom pojazdów bez ubezpieczenia OC oraz prowadzi windykację kosztów odszkodowań
UFG prowadzi bazę ubezpieczeń komunikacyjnych (baza zawiera informacje o zniżkach za bezszkodową jazdę).

Osoba, która otrzyma odszkodowanie z polisy na życie w razie śmierci ubezpieczonego.

Sposób wyceny odszkodowania wypłaconego po szkodzie. Odszkodowanie musi być wystarczające, by zakupić na rynku nowe mienie tej samej jakości (bez względu na wiek mienia w chwili zdarzenia). Jest to korzystna opcja szacowania wartości majątku do ubezpieczenia.

Sposób wyceny odszkodowania wypłaconego po szkodzie, który uwzględnia wiek uszkodzonego majątku – odszkodowanie zwykle oblicza się jako wartość rynkową nowego majątku i stosuje współczynnik zużycia, by obniżyć kwotę odszkodowania. Jest to niekorzystna opcja szacowania wartości majątku.

Sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkodę i nie pokryje kosztów usunięcia szkody – wyłączenia najczęściej wiążą się z odpowiedzialnością za szkodę osób ubezpieczonych. Główne wyłączenia: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, brak uprawnień do kierowania pojazdem, ucieczka z miejsca zdarzenia, nielegalne korzystanie z pojazdu, działanie umyślne. Wyłączenia w ubezpieczeniach dobrowolnych określają zapisy OWU (np. rażące zaniedbanie, udział w bójce, próba samobójcza.

Wymagane zabezpieczenie przy ubezpieczeniu pojazdu od kradzieży – np. immobiliser, blokada skrzyni biegów, autoalarm, lokalizacja GPS.

Części alternatywne do naprawy pojazdu, które zastępują oryginalne części producenta pojazdu. Zamienniki stosuje się przy naprawie pojazdu z polisy Autocasco lub OC – warto wybrać wyższy wariant Autocasco, który zapewni części oryginalne przy naprawie; w przypadku ubezpieczenia OC do naprawy pojazdu powinny być użyte części oryginalne i nowe (choć często zdarza się inaczej).